Ranč Nové Sedlo Ranč Nové Sedlo O nás Novinky Reštaurácia Ubytovanie Minifarma Fotogaléria Cenníky Kontakt

Ranč Nové Sedlo

ustajnenie koní, jazdecká škola, jazdecký klub, ubytovanie, oslavy, večierky, svadby, školenia, školské výlety, detské tábory, gastronomické podujatia, živá hudba
Kone > Jazdecký klub

Jazdecký klub

Hlavný cieľ

Hlavnou úlohou je prevádzkovanie jazdeckej školy a klubu so zameraním na športové jazdenie pod vedením licencovaného trénera. Jazdecký klub ponúka podmienky pre všetky činnosti pre deti od 5 rokov alebo podľa záujmu. Pre 5-ročné deti ponúkame postupné zoznamovanie sa s koňom a vozenie so sprievodom trénera. Pre staršie deti od 12 rokov a dospelých ponúkame základný jazdecký vycvik. Výcvik začína starostlivosťou o koňa a sedlaním. Pokračuje jazdou na lonžke, čo je najlepšia príprava pre začínajúcich jazdcov, pretože v tejto činnosti sa osvojujú základné jazdecké návyky, oboznamujú sa so správaním zvierat, musia sa sústrediť na správne držanie tela, rovnováhu a v neposlednom rade získajú disciplínu a zodpovednosť voči sebe a okoliu. Je to veľmi dobrý výchovný moment. Postupne sa pristupuje k jazdeniu, kde základom je drezúra. Po zvládnutí drezúrneho jazdenia sa zameriavame na parkúr ale podľa možností sa vieme prispôsobiť požiadavkám záujemcu.

Parkúr je skúškou jazdcových schopností a spôsobilosti jazdeckých koní. Dráha na kolbisku pozostáva z rôznych druhov prekážok. Niektoré z nich sú dvojskoky alebo trojskoky a býva tam aj vodná priekopa. Cieľom jazdca je zaskákať čisto a bezchybne celý parkúr v čo najkratšom čase. Na niektorých parkúrových súťažiach sú aj terénne prekážky.

Dlhodobým zámerom je vybudovať priestor, ktorý by spĺňal všetky náročné kritériá pre agroturistiku a rodinnú rekreáciu, kde si každý návštevník oddýchne podľa svojich predstáv, pričom sa hlavný dôraz kladie na výuku a prevádzkovanie jazdeckého športu vo všetkých jeho podobách.


Členstvo

Organizačný poriadok JK AF DOLINA

01.

Členom JK môže byť každý kto absolvuje základnú jazdecký kurz a má záujem o jazdecký šport od 9 – 18 rokov so súhlasom rodiča, po úhrade členského príspevku a po podpise organizačného poriadku rodičom, resp. zákonným zástupcom.

Organizačný poriadok JK AF DOLINA

01.

Členom JK môže byť každý kto absolvuje základnú jazdecký kurz a má záujem o jazdecký šport od 9 – 18 rokov so súhlasom rodiča, po úhrade členského príspevku a po podpise organizačného poriadku rodičom, resp. zákonným zástupcom.

02.

Členom jazdeckého klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov po absolvovaní základného jazdeckého kurzu, po úhrade členského príspevku a po podpise organizačného poriadku.

03.

Členom klubu JK AF Dolina sa jazdec stáva po uhradení ročného členského poplatku najneskôr do februára daného roku vo výške 40 € a podpisom záväznej prihlášky.

04.

Zároveň sa jazdec stáva aj členom SJF poplatok do SJF si platí zvlášť, podľa sadzobníka SJF. Ak je člen vlastníkom koňa a má záujem koňa prihlásiť do SJF a vystaviť licenciu poplatky nájde na stránke SJF.

05.

Člen JK po uhradení členského poplatku má nárok na občerstvenie káva, čaj, nealko nápoje.

06.

Každý člen jazdeckého klubu musí poznať pravidlá jazdenia v hale, vonkajšej jazdiarni a na vychádzke a svojim podpisom potvrdí, že si ich dôkladne preštudoval a ovláda ich.

07.

Pravidlá jazdenia budú vyvesené v spoločenskej miestnosti na viditeľnom mieste.

08.

Súčasťou prihlášky do JK AF Dolina musia byť pravidlá jazdenia, každý záujemca v JK AF Dolina si musí vyžiadať pravidlá jazdenia pokiaľ nie sú súčasťou prihlášky.

09.

Nerešpektovanie pravidiel jazdenia môžu byť dôvodom k vylúčeniu z JK AF Dolina.

10.

Rodič zodpovedá za spôsobilosť dieťaťa k jazde na koni. Majiteľ či prenajímateľ koňa nie je za koňa zodpovedný počas jazdeckého výcviku.

11.

Prevádzkové jazdenie prebieha podľa rozpísaného harmonogramu pod dohľadom zodpovedného trénera maximálne s 2 jazdcami v prevádzkovom jazdení.

12.

Prevádzkové jazdenie prebieha za každého počasia.

13.

Členský príspevok sa nevracia pri ukončení členstva.

14.

Rodič je povinný zabezpečiť vhodné oblečenie vrátane jazdeckej čiapky.

15.

Každý člen JK by mal mať primerané jazdecké oblečenie.

16.

Každý člen JK od 9 – 18 rokov musí mať jazdeckú čiapku (prilbu). JK môže čiapku (prilbu) zapožičať, ale nezodpovedá za ich stav. Ak jazdec odmietne mať jazdeckú čiapku nebude môcť prevádzkovú hodinu absolvovať.

17.

Svojvoľné približovanie sa detí a členov rodiny ku koňom je zakázané. Kŕmenie koní bez opýtania sa a súhlasu trénera nie je dovolené. Deťom bude vyhovené vo vhodný moment bezpečnosť a nenarušenie priebehu jazdenia. Približovanie sa do blízkosti zvierat a manipulácia s nimi musí byť v súlade s pravidlami zaobchádzania so zvieratami (najprv osloviť, hierarchia atď.)

18.

V prípade neadekvátneho správania sa a nerešpektovania stanov JK AF Dolina a pravidiel jazdenia a správania sa ku koňom, môže byť jazdec a člen JK AF vylúčený.

Close

Prevziať organizačný poriadok | 340 kB (PDF)


Občianske združenie

I. Stanovy

JAZDECKÝ KLUB AGRO FARMA DOLINA
Združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Názov a sídlo združenia
Názov združenia: JAZDECKÝ KLUB AGRO FARMA DOLINA
Združenie používa skratku názvu: JK DOLINA AF
Sídlo združenia: Atletická 3, 919 34 Biely Kostol
Združenie nezriaďuje organizačné jednotky.

II. Cieľ a úlohy združenia

Združenie je založené s cieľom podpory a pomoci rozvoja telesnej kultúry, najmä jazdectva, v rámci ktorého združenie vykonáva nasledovné činnosti:

II. Cieľ a úlohy združenia

01.

podporuje a pomáha rozvíjať telesnú kultúru detí, mládeže a dospelých v oblasti jazdectva

02.

podporuje a pomáha rozvíjať telesnú kultúru hendikepovaných, najmä detí, predovšetkým cestou hipoterapie

03.

podporuje vzdelávanie v oblasti jazdectva a chovu koní

04.

organizuje športové a kultúrno-športové podujatia s cieľom rozvoja záujmu najmä detí, mládeže, zdravotne postihnutých a ostatných občanov o športové jazdecké aktivity podporujúce a/alebo upevňujúce zdravie človeka, ako aj s cieľom rozširovania informovanosti a vedomostí o vplyve jazdectva na zdravie človeka

05.

podporuje a propaguje jazdecké športové aktivity ako jeden z prostriedkov udržania a upevnenia zdravia človeka

06.

spolupracuje s inými športovými a obdobne zameranými združeniami, inými fyzickými a právnickými osobami, ako aj neorganizovanými zoskupeniami zameranými na udržiavanie a rozvoj jazdectva, chovu koní, realizácie hipoterapie a vzdelávania o nich

07.

propaguje výsledky svojej činnosti na podporu a rozvoj svojich cieľov

08.

podporuje rozvoj jazdeckého športu vo všetkých kategóriách skoku, drezúre, všestrannosti, voltíži, vytrvalostnom jazdení, westernovom jazdení

Close

Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky a vystupuje ako samostatný subjekt vo vzťahu k ostatným právnickým a fyzickým osobám. Združenie vzniká dňom jeho registrácie na MV SR.

III. Členstvo v združení

III. Členstvo v združení

01.

Združenie má riadnych a čestných členov.

02.

Riadnym členom združenia je občan SR alebo iného štátu, ktorý:
a/ riadne vyplní prihlášku s bezvýhradným odsúhlasením Stanov združenia,
b/ má záujem na plnení cieľov združenia,
c/ reálne sa podieľa na plnení cieľov združenia,
d/ dodržiava Stanovy združenia,
e/ zaplatí vstupný členský príspevok odsúhlasený predstavenstvom združenia,
f/ riadne platí ročné členské príspevky odsúhlasené predstavenstvom združenia.

Riadne členstvo sa nadobúda dňom úhrady vstupného členského príspevku riadneho člena združenia združeniu.

01.

Čestným členom združenia môže byť ktorýkoľvek občan SR alebo iného štátu, ktorý sa významnou mierou priamo či nepriamo pričinil o rozvoj a podporu jazdectva, hipoterapie alebo chovu koní a súhlasí s čestným členstvom v združení. Čestné členstvo sa nadobúda na základe rozhodnutia predstavenstva združenia. Čestné členstvo zaniká v deň doručenia písomného oznámenia čestného člena o vystúpení zo združenia na adresu združenia.

02.

Zoznam riadnych a čestných členov vedie predstavenstvo združenia.

03.

Riadni členovia sú povinní predovšetkým:
a/ obhajovať záujmy združenia,
b/ dodržiavať Stanovy združenia,
c/ vedome neohrozovať záujmy združenia,
d/ bezodkladne oznámiť predstavenstvu zmeny svojich základných údajov,
e/ riadne a včas platiť ročný členský príspevok stanovený predstavenstvom združenia.

04.

Riadni členovia sú oprávnení:
a/ byť volení do orgánov združenia v rozsahu a v súlade s týmito Stanovami,
b/ predkladať svoje návrhy, námietky a pripomienky na činnosť združenia,
c/ požívať výhody člena združenia pri aktivitách združenia alebo s ním spolupracujúcich subjektov,
d/ byť informovaný o činnostiach združenia a jeho hospodárení, ako aj o všetkých jeho podujatiach a zúčastňovať sa týchto podujatí.

05.

Členský príspevok je možné uhradiť aj v inej ako peňažnej forme, t.j. napr. odovzdaním veci združeniu, ktorej hodnota je minimálne vo výške členského príspevku. S takouto úhradou členského príspevku musí vysloviť súhlas predstavenstvo. Hodnotu nad výšku členského príspevku možno po dohode člena a združenia, ak to povolia platné právne predpisy, započítať na dar člena združeniu alebo inú formu bezplatného poskytnutia tejto hodnoty združeniu.

06.

Členstvo riadneho člena v združení zaniká:
a/ vystúpením člena zo združenia, a to dňom, kedy bolo združeniu doručené písomné oznámenie o vystúpení zo združenia. V takomto prípade sa členské na príslušný rok uhradené členom združeniu nevracia.
b/ posledným dňom stanoveným predstavenstvom na úhradu členského príspevku na príslušný kalendárny rok, ak člen do tohto dňa členský príspevok neuhradil,
c/ vylúčením z dôvodu porušenia Stanov, povinností riadneho člena združenia, konania v rozpore s cieľmi združenia alebo poškodzovania záujmov združenia. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo.
d/ smrťou člena.

Close

Prevziať dokument | 380 kB (PDF)


Prihláška

Prihláška | 40 kB (DOC)


2% dane

Tlačivo 2% 2022 | 100 kB (PDF)
Potvrdenie o zaplatení dane 2022 | 50 kB (PDF)


Ustajnenie koní | Jazdecká škola | Jazdecký klub
Ustajnenie koní Jazdecká škola Jazdecký klub
Certifikované ubytovanie na vidieku
Certifikované ubytovanie na vidieku

Vážený návštevník,

ak si prajete odoberať novinky z našej web stránky, zadajte Vašu e-mailovú adresu a odošlite ju. Budeme Vám zasielať informácie o aktuálnych akciách a podujatiach, ktoré sme pre Vás pripravili. Z odberu noviniek sa budete môcť kedykoľvek odhlásiť.

DB & PHP & Design © 2023 - WPD - All Rights Reserved. © 2018-2023 - Ranč Nové Sedlo - All Rights Reserved.